Menu Close

Atviri duomenys

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos aprašas

Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
Darbo tvarkos taisyklės
Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Inventorizacijos taisyklės
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka
Pedagogų etikos kodeksas

Apmokėjimo sistemos aprašas
Pedagogų veiklos vertinimo, įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo aprašas
Patalpų nuomos tvarkos aprašas
Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas

Nuotolinio ugdymo(si) tvarkos aprašas
Ugdytinių_duomenų_tvarkymo_taisyklės

Finansų kontrolės taisyklės
Darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės
Psichologinio smurto ir mobingo politika
Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas
Gautos paramos priėmimo ir skirstymo tvarka
Nelankytų dienų pateisinimo tvarka
Stabiliojo jodo preparatų įsigyjimo, saugojimo ir laikymo įstaigoje bei dalijimo organizavimas galimosbranduolinės ar radiologinės avarijos atveju tvarka
Tvarka dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai įtarti ar diagnozuoti
Asmens_duomenų_tvarkymo_taisyklės
Darbuotojų_asmens_duomenų_tvarkymo_taisyklės
Informacinių_ir_komunikacinių technologijų bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022
Reagavimo_į_asmens_duomenų_saugumo_pažeidimus procedūros aprašas
Duomenų_subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas
Duomenų tvarkymo įstaigoje veiklos įrašų tvarkymo aprašas
Elektroninio pašto naudojimo tvarka
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka

Skip to content