Menu Close

INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2017-2018 M. GIMIMO VAIKŲ TĖVAMS

Nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. bus formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lankys visi
vaikai gimę 2017 metais bei 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo vaikai.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau – PU) pakeitimai:
* PU gali būti teikiamas vaikams, kai jiems tais metais sukanka 5 iki balandžio 30 d. ar iki rugsėjo 1
d.;
* PU negali būti teikiamas vėliau nei vaikui tais metais sukanka 6 metai;
* Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo;
* Jei vaikui PU teiktas anksčiau, tai po metų, įvertinus vaiko pasiekimus, rekomenduojama PU
kartoti, arba tęsti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą;
* Tėvams, kai PU buvo ankstintas, nesutikus su mokytojo pateikta išvada dėl PU kartojimo ar
mokymosi tęsimo pagal pradinio ugdymo programą, vaiko pasiekimai vertinami pedagoginės
psichologinės pagalbos skyriuje ir gaunama rekomendacija dėl PU kartojimo antrus metus arba
ugdymo pirmoje klasėje.

* Prašymai raštu nuo 2023 m. sausio 2 iki 27 d. dėl PU teikiami darželio direktoriui:
Vaikas 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti metais
PU;
– Jei vaikas 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal
PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki
rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą
(PPT) dėl vaiko brandos PU, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki
rugsėjo 1 d., įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko,
kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal
ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai.
Dėl vaikų, gimusių 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. ugdymosi pagal PU – rekomenduojama
taip pat kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. mažėja pasirinkimo galimybių ir nustatoma, kad priešmokyklinis ugdymas
bus pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos vaikui yra suėję
5 metai, išskyrus kelias išimtis. Atitinkamai vaikai, kuriems iki balandžio 30 d. sueina 6 metai,
pradeda ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, t.y. pradeda lankyti mokyklą.
LR Švietimo įstatymas
PU tvarkos aprašas
Dėl pasiekimų vertinimo

Skip to content