Menu Close

2019 m.

Grupės „Bitutės“ kalėdinė šventė

Grupės „Pasakaitė“ kalėdinis spektaklis

2019 metų gruodžio 20 dieną grupės „Pasakaitė“ vaikai Kalėdų Seneliui ir tėveliams vaidino pasaką „Kaip katytė ir gaidelis namelį statė“.

Kalėdinis šachmatų turnyras 2019

2019 metų gruodžio 17 dieną Vilniaus lopšelyje-darželyje „Saulėtekis“ vyko tradicinis kalėdinis šachmatų turnyras 2019. Grupių „Smalsučiai“, „Berželis“, „Pasakaitė“ ir „Jonvabalis“ vaikai turėjo rimtą varžovą – Kalėdų Senelį. Varžybos buvo labai smagios, su dovanomis ir puikia nuotaika.

Keičiasi mokėjimo tvarka!

Gerb. tėveliai,
informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2020-02-18 tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303).

1. Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina. Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti:

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: lopšelio grupėse – 1,70 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

2. Lengvatos tėvams išlieka tos pačios, tik kai kurios yra papildytos. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

– šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

– jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

– prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

– tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

– mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

– vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka;

– nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

– mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;

– ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;

–  dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.

3. Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

– vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

– toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

– vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

– vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

– vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

– vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

4. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

5. Vaikų priėmimo į darželius tvarkoje iš esmės keičiasi tik 39 punktas: „Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Vaikai, nelankę įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, apie tai informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos; jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu – pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o jei tėvai užsiima individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos; mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu“.

Seminaras „Efektyvi komunikacija ir pozityvus bendravimas“

2019 m. gruodžio 17 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ kolektyvas dalyvavo praktiniame seminare „Efektyvi komunikacija ir pozityvus bendravimas“, kurį vedė charizmatiškas lektorius Vygandas Pikčiūnas. Išmokome atsipalaiduoti bei pastebėti gerus dalykus, supratome gyvenimo prasmę, o svarbiausiai pasikrovėme teigiamomis emocijomis kitiems 2020 metams.

Dainų dainelė

Šių metų gruodžio 10 dieną Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje vyko konkursas „Dainų dainelė“, kuriame sėkmingai pasirodė grupės „Berželis“ mergaitės: Kotryna, Patricija, Smiltė ir Emilija. Jos sudainavo tris daineles. Vadovė – Ona Zubavičiūtė.

Paroda „Mano advento kalendorius“

Šv. Andriejaus dieną, likus 4 savaitėms iki šv. Kalėdų, prasideda rimties ir susikaupimo laikotarpis. Laukti šv. Kalėdų padeda advento kalendorius. Dažniausiai jis skirtas vaikams ir leidžia žaismingai pažymėti kiekvieną advento dieną belaukiant Kalėdų. Taip pat tai gali būti nuostabi apdailos detalė, pasigaminta kartu su vaikais šeimoje, tokia vienintelė ir išskirtinė.
Lopšelio-darželio vaikų grupės surengė parodą, kurioje pristatė savo kurtus, išradingus ir vienintelius advento kalendorius.

Popietė „Kartu smagiau“

Lapkričio 29 d. grupės „Grūdelis“ vaikai kartu su tėvais dalyvavo popietėje, kurios metu kūrė pasaką:
Mes roputę pasodinom ir didžiulę užauginom.
Buvo rauti ją sunku, kol nepakvietėm vaikų.
Ropę valgysim visi – ir maži, ir dideli.
Pavaišinsime visus, kas tikrai užsuks pas mus!
Atsiminkite vaikai: jei nesiseka darbai, reikia draugą pasikviesti –
Viskas eisis kaip per sviestą!

Spektaklis „Musytė zvimbuolytė“

„Eina eina musių musė, pas drugelį ilgaūsį.
Paėjusi gražiu taku, randa musė pinigų.
Turguj virdulį užtiko, nusipirko ir parvyko.
Bėkit lėkit tarakonai pavaišins ji arbata.
Tačiau piktas voras pasirodė ir vabalų šventę sugriovė.
Visus gelbėjo narsusis uodas, kuris tapo didvyriu šauniu.“

Lapkričio 14 d. grupės „Jonvabalis“ vaikai svečiavosi Vilniaus darželyje-mokykloje „Vilija“ ir pristatė vaikams spektaklį pastatytą pagal pasaką „Musytė zvimbuolytė“ (Mucha-cokotucha).

Ekskursija į alpakų ūkį

Grupės „Pasakaitė“ vaikai aplankė pirmąjį alpakų ūkį-veislyną Lietuvoje „Alpakos Trakai“. Ekskursijoje vaikai daugiau sužinojo apie šiuos mielus gyvūnus, galėjo juos liesti, paglostyti ypač švelnų kailį, pamaitinti.

Būk tolerantiškas!

Grupės „Bitutės“ mažyliai džiaugiasi rudens dovanomis

Ožio diena

Senovėje lietuviai lapkričio 10-12 dieną šventė Balto ožio šventę, skirtą pakviesti žiemai. Kad greičiau pasnigtų, piemenys aplink beržą tris kartus apvesdavo baltą ožką. Baltas beržas ir balta ožka simbolizavo sniegą.
Mūsų darželyje Balto ožio dieną minime jau ne pirmus metus: dainuojam ir ratuojam liaudies ratelius apie ožius ar ožkas, sakom oracijas, vedam „ožką“ tris kartus apie įstaigos kieme augantį beržą, sakom žiemos kvietimo oraciją.

Paroda

Nuostabios pasakos „Mucha-cokotucha“ veikėjai atgimsta parodoje, kurią sukūrė grupės „Jonvabalis“ vaikai.

Paroda „Rudens džiaugsmas“

Grupės „Varpeliai“ vaikai linksmai pristatė rudens gėrybes parodoje „Rudens džiaugsmas“.

Konferencija „Alfa kartos vaikų socialinio, emocinio intelekto ugdymas vaikų darželyje“

2019 m. spalio 22 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Saulėtekis“ vyko konferencija „Alfa kartos vaikų socialinio, emocinio intelekto ugdymas vaikų darželyje“ (skirta Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ 40-mečiui).
Konferencijos metu bandėme atsakyti į klausimus kas yra alfa vaikai, su kokiais sunkumais susiduria alfa kartos tėvai, kaip padėti išspręsti šiuos sunkumus, kokias ugdymo programas taikyti ir pan. Mus savo pranešimai džiugino psichologė Irena Zdanovič, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius, VDU Švietimo akademijos, VU Ugdymo mokslų doc. dr. Sergejus Neifachas, neformalaus ugdymo pedagogė Renata Vainytė, Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Silvija Šiaurienė, auklėtoja Zita Rakovskaja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Jungevičienė.
Dėkojame konferencijos organizatorei ir moderatorei, draugiškosios socialinio, emocinio ugdymo olimpiados „Dramblys“ koordinatorei, Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“ logopedei Danutei Urbšienei, taip pat visiems svečiams ir dalyviams.

Emometras Programa „Kimochi“ Programa „Zipio draugai“
Projektas „Noriu žinoti“ Akcija „Nusišypsok ir apkabink draugą“ Kimochi žaislai

„Rudeniniai skėčiai“

Ruduo aplankė mūsų lopšelį-darželį pasipuošęs margaspalviais skėčiais. Raudonuoju kilimu žengė grupių „Ramunėlė“, „Berželis“, „Grūdelis“, „Smalsučiai“ ir „Pasakaitė“ vaikai.

Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Paroda „Rudenėjantis medis“

Tarptautinė mokytojų diena

Vilniaus metų mokytojų apdovanojimai

Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname gavus apdovanojimą už profesionalumą, darbus ir pasiekimus Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ logopedę Danutę Urbšienę.
Apie apdovanojimus galite paskaityti čia.

Rugsėjo 26 d. – Europos kalbų diena


Šį ketvirtadienį švęsime piešdami, klijuodami, dainuodami. Taip paminėsime dieną, skirtą Europos Sąjungos kalboms, supažindindami ugdytinius su kalbų įvairovę, ugdydami pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

Grupė „Šypsena“ pasitiko rudenėlį

Šiais metais grupę „Šypsena“ pradėjo lankyti mažyliai. Ir jie sutiko rudenėlį pilnomis rankomis. Buvo labai smagu.

INFORMACIJA

Nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. varteliai yra uždaromi. Įėjimo kodus gausite pas savo grupės auklėtoją.

KAIP SUGENERUOTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO KODĄ

Įstatymas įpareigoja tėvus/globėjus kasmet iki rugsėjo 15 dienos pasirūpinti profilaktiniu vaiko iki 18 metų sveikatos patikrinimu. Nuo šiol duomenys apie vaiko sveikatos būklę yra tvarkomi elektroniniu būdu. Tėvams/globėjams svarbu žinoti, kad https://esveikata.lt portale sugeneruotą peržiūros kodą reikia persiųsti darželiui arba patalpinti į tinklalapį https://svietimas.vilnius.lt
Kaip tai padaryti, padės ši instrukcija.

KAIP RASTI MOKESČIO KVITUS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitus galite matyti ir el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt
Tam reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Kaip prisijungti prie el. svetainės rasite šioje instrukcijoje.

INFORMACIJA

Dėl techninių kliūčių vartelių uždarymas atidedamas iki 2019 m. rugsėjo 17 d.

UGDYTINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMO MEDŽIAGA

2019 m. rugsėjo 2 d. (pirmadienį) naujų vaikų tėvai galės kartu su vaikais pabūti grupėje.

Vilniaus lopšelio-darželio “Saulėtekis” vidaus tvarka 2019-08-28

Adaptacija (patarimai tėvams)

KVIEČIAME!

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Saulėtekis“ 2019 m. spalio 22 d., 13.00 val. vyks konferencija „ALFA KARTOS VAIKŲ SOCIALINIO, EMOCINIO INTELEKTO UGDYMAS VAIKŲ DARŽELYJE“ (skirta Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ 40-mečiui).
Vietų skaičius ribotas.
Daugiau informacijos rasite čia.

Mielai kviečiame dalyvauti!

INFORMACIJA

Š. m. rugpjūčio 30 d. mūsų darželyje dirbs šios grupės:

Eil.

Nr.

Dirbančios

grupės pavadinimas

Prijungiamos grupės Darbo laikas
1. „JONVABALIS“ „ŠYPSENA“,

„NYKŠTUKAI“

6.00 – 18.00
2. „SMALSUČIAI“ „PAGRANDUKAS“ ,„BITUTĖS“ 7.00 – 17.30
3. „PASAKAITĖ“ 8.00 – 17.30
4. „RIEŠUTĖLIAI“ 7.00 – 17.30
5. „BERŽELIS“ 7.00 – 17.30
6. „GRŪDELIS“ 7.00 – 17.30
7. „VARPELIAI“ 7.00 – 17.30
8. „RAMUNĖLĖ“ 7.00 – 17.30

INFORMACIJA

Nuo šių metų rugpjūčio 12 d. prasidės scenos, virš baseino, montavimo darbai. Įėjimai į darželį nuo baseino pusės bus uždaryti. Prašome nuo rugpjūčio 12 d. naudotis įėjimu iš kitos pusės (Ramunėlių grupės įėjimas).

Ugdytinių tėvų susirinkimas

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 28 d. (trečiadienį) 17 val.  vyks ugdytinių tėvų susirinkimas.

Dienotvarkė:

 • grupių komplektacija,
 • ugdytinių adaptacija darželyje,
 • lopšelio-darželio vidaus tvarka,
 • ugdytinių tėvų pareigos ir atsakomybė,
 • kiti einamieji klausimai.

Maloniai lauksime Jūsų atvykstant.

Ieškome darbuotojo
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėtekis” ieško darbuotojo, užimti ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigas.

Prezidento inauguracijos dieną duris atveria Lietuvos muziejai
Prezidento inauguracijos dieną duris atveria Lietuvos muziejai
Liepos 12-ąją, išrinktojo LR Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos dieną, Valstybės pažinimo centras ir daugiau nei 30 muziejų visoje Lietuvoje atveria duris nemokamai ar už simbolinį mokestį bei siūlo įvairius užsiėmimus ar kviečia stebėti tiesioginę inauguracijos iškilmių transliaciją. Visą dalyvaujančių muziejų sąrašą rasite čia

Š. M. LIEPOS 5 – 31 D. D.  DIRBS ŠIOS GRUPĖS

Eil. Nr. Dirbančios grupės pavadinimas  Prijungiamos grupės  Darbo laikas
1. „SMALSUČIAI“ „Šypsena“, „Nykštukai“, „Jonvabalis“ 6.00 – 18.00
2. „GRŪDELIS“ „Grūdelis“, „Pagrandukas“ 7.00 – 17.30
3. „PASAKAITĖ“ „Pasakaitė“, „Riešutėliai“ 7.00 – 17.30
4. „RAMUNĖLĖ“ „Ramunėlė“, „Berželis“ 7.00 – 17.30
5. „VARPELIAI“ „Varpeliai“, „Bitutės“ 7.00 – 17.30
Budinti grupė „SMALSUČIAI“ 6.00 – 18.00

INFORMACIJA

 Š. M. LIEPOS 1 – 4 D. D.  DIRBS ŠIOS GRUPĖS

 

Eil. Nr. Dirbančios grupės pavadinimas
 Prijungiamos grupės
Darbo laikas
1. „NYKŠTUKAI“ „Šypsena“ 7.00 – 17.30
2. „VARPELIAI“ 7.30 – 18.00
3. „SMALSUČIAI“ „Jonvabalis“, „Bitutės“ 6.00 – 16.30
4. „GRŪDELIS“ „Pagrandukas“ 7.00 – 17.30
5. „PASAKAITĖ“ „Riešutėliai“ 7.30 – 18.00
6. „RAMUNĖLĖ“ „Berželis“ 7.00 – 17.30
Budinti grupė ryte nuo 6.00 „SMALSUČIAI“

Budinčios grupės vakare „VARPELIAI“, „PASAKAITĖ“

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

Visiems vaikams lankantiems darželius ir mokyklas, privaloma  iki rugsėjo 15 dienos pasirūpinti profilaktiniu sveikatos patikrinimu pas šeimos (ar vaikų ligų) gydytoją bei odontologą.
Nuo šiol duomenys apie vaiko sveikatos būklę yra tvarkomi elektroniniu būdu.

Sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarka patalpinta Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje – https://vilnius.lt/lt/2019/06/12/vilnius-vaiku-sveikata-kviecia-tikrinti-nelaukiant-rugsejo/

TĖVELIŲ DĖMESIUI,
NUO Š. M. BIRŽELIO 3 D. MŪSŲ DARŽELYJE DIRBS ŠIOS GRUPĖS:

Eil.
Nr.
Dirbančios
grupės pavadinimas
Prijungiamos grupės Darbo laikas
1. „NYKŠTUKAI“ „Šypsena“ 7.00 – 17.30
2. „RIEŠUTĖLIAI“ 7.30 – 18.00
3. „VARPELIAI“ 7.00 – 17.30
4. „GRŪDELIS“ 6.00 – 18.00
5. „SMALSUČIAI“ „Jonvabalis“ 8.30 – 15.42
6. „BITUTĖS“ „Pagrandukas“ 7.30 – 18.00
7. „PASAKAITĖ“ „Bitutės“ 7.00 – 17.30
8. „RAMUNĖLĖ“ „Berželis“. 7.00 – 17.30
Budinti grupė „Grūdelis“ dirbs nuo 6.00 val. iki 18.00 val.

Kvietimas įdomiai švęsti Tarptautinę Vaikų gynimo dieną!

Šachmatų turnyras

Šachmatų turnyras skirtas paminėti vaikų gynimo dieną.  Po smagios popietės lauke vaikai susikaupė ir sudalyvavo šachmatų turnyre.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.

Ieškome darbuotojo

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėtekis” ieško darbuotojo, užimti sekretoriaus (-ės) pareigas.

Grupės „Šypsena“ iškyla

Oras – puikus.
Pramogų – daug.
Iškyla – nuostabi.
Mes kartu ir mums gera.

Saugaus eismo keliuose savaitė

Gegužės 6-12 dienomis minima penktoji Jungtinių  Tautų saugaus eismo keliuose savaitė.

“Saulėtekiui” – 40 !!!

Balandžio 12 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ bendruomenė šventė savo 40-ąjį gimtadienį.  Tą dieną surengėme šventinį koncertą ir savo draugus bei bendruomenės narius pakvietėme į Naujosios Vilnios kultūros centro salę.

Scenoje dainavome, šokome, grojome, sportavome, kūrėme, džiazavome, net kartu su Alisa pabuvojome šachmatų šalyje. Pasirodė net patys mažiausieji mūsų artistai, 2–3 metų amžiaus vaikai, jie atliko dainą „Šviečia saulytė“. Džiaugiamės savo ugdytiniais ir kūrybingais pedagogais. Visi pasirodymai buvo įspūdingi ir nuoširdūs, juose atsispindėjo tikri jausmai ir emocijos. Gimtadienis buvo nuoširdus, nuotaikingas ir spalvingas.

Dėkojame tėveliams, Vilniaus miesto savivaldybei bei Bravvo Band komandai už mūsų idėjų palaikymą ir paramą organizuojant renginį.

Ačiū buvusiems mūsų įstaigos darbuotojams. Smagu buvo matyti pilną salę ištikimų draugų iš Vilniaus miesto savivaldybės, seniūnijos, ugdymo įstaigų, Naujosios Vilnios muzikos mokyklos –   visiems tariame nuoširdų AČIŪ už šiltus žodžius ir dovanas.

Šventė, padovanojusi  daug gražių akimirkų ir palikusi smagių prisiminimų, baigėsi. O mūsų kelias tęsiasi…

KVIEČIAME TĖVELIUS

GRUPĖS ,,ŠYPSENA” UGDYTINIAI GAMINO POPIERIŲ

Vaikai išmoko patys pasigaminti popierių, jo gaminimas buvo linksmas, o rezultatas ir pagamintas popierius sukėlė džiaugsmą.

TYMAI

Informacija apie tymus, jų simptomus, gydymą ir skiepus.

GRUPĖS ,,ŠYPSENA” EKSPERIMENTAI SU POPIERIUMI

Ugdytiniai sendino popierių panaudodami pieną, kavą ir arbatos nuovirą, išmoko popieriui suteikti marmuro efektą.

BALANDŽIO 2-OJI PASAULINĖ AUTIZMO SUPRATIMO DIENA

Lopšelio-darželio „Saulėtekis“ bendruomenė paminėjo Pasaulinę Autizmo Supratimo dieną. Ta proga pasodino Supratimo medį ir tikisi, kad tas medis bus Supratimo Alėjos pradžia, kuri visiems bylos apie mūsų bendruomenės išmintį, bendrystę ir viltį… Medelis taipogi skirtas ir darželio 40-tojo jubiliejaus proga.

Daugiau apie pasaulinę autizmo supratimo dieną skaitykite čia.

PASAULINĖ VANDENS DIENA

Kovo 22 d. grupė ,,Pagrandukas“ minėjo Pasaulinę vandens dieną. Kalbėjome apie vandens naudą ir reikšmę žmogaus  organizmui. Sužinojome, kad vanduo būtinas visai gamtai. Kalbėjome kas nutiktų žmogui, gyvajai gamtai, jei vandens nebeliktų. Vaikai eksperimentavo su vandeniu, žaidė, vyko  estafetės.

ŠVENČIAMA PASAULINĖ DAUNO SINDROMO DIENA

Ar žinote, kad kovo 21 dieną švenčiama Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurią mūvimos skirtingos kojinės išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms? Skirtingos kojinės simbolizuoja kitoniškumą, nors jį nulemia tik viena chromosoma.

 ŽAIDŽIU IR KVĖPUOJU
Grupės ,,Berželis“ vaikų žaidimai neatsiejami nuo taisyklingo kvėpavimo. Grupės šūkis ,,Žaiskite, pūskite, būkite sveiki ir laimingi!”.

OLIMPIADA

Lopšelyje-darželyje „Saulėtekis“ kovo 18-22 d. vyks „Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“ darželiams“. Olimpiadai užduotis ruošė Ekukatorių, Pozityvaus ugdymo instituto, Lietuvos socialinio emocinio intelekto ugdymo asociacijos darbo grupė.
Šiais metais olimpiadoje dalyvaus priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ ir „Smalsučiai“ vaikai, pedagogai ir tėvai. Visą savaitę vaikai dalyvaus įvairiose veiklose. Kiekviena veikla ugdys tokias kompetencijas: savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių, atsakingų sprendimų priėmimo. Bus ir tokių veiklų, kurias sėkmingai vaikai gali atlikti namuose drauge su tėveliais.

AKTYVIAI DALYVAUKITE IR SĖKMĖS OLIMPIADOJE!

,,STEAM IR KITŲ INOVATYVIŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME“ konferencija

2019 m. sausio 29 d.  laikinai einanti direktorės pareigas Aneta Gracjana Lapcun dalyvavo ,,STEAM IR KITŲ INOVATYVIŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME“ konferencijoje, kurią organizavo Vilniaus lopšelis-darželis ,,Sveikuolis“ .  Konferencijos metu  įstaigos vadovė dalinosi savo ugdymo įstaigoje sukaupta patirtimi aktyvaus vaikų mokymosi, tyrinėjimo bei kritinio mąstymo gebėjimų lavinimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje.  Daugiau apie konferenciją skaitykite čia.

Įstaigoje dirbantys vyrai sveikina visas darželyje dirbančias moteris!

Tėvų susirinkimas!
2019 m. kovo 13 d. 17:00 val. darželio salėje įvyks bendras tėvų susirinkimas.
Darbotvarkė:

 • Narių į Darželio Tarybą rinkimai,
 • 2019-2020 mokslo metų komplektacija,
 • Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje aptarimas,
 • Darželio jubiliejinis koncertas,
 • Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Švenčiame Užgavėnes!
Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas. Vaikai linksmai trypė, šoko, varė žiemą iš kiemo.

Darželyje šurmuliavo Kaziuko mugė
Kovo 1 dieną darželyje šurmuliavo Kaziuko mugė, kurioje buvo gausu įvairių gaminių, mugės metu buvo galima paskanauti naminių kepinių, buvo galima įsigyti papuošalų ar namų gamybos muilo. Kaziuko mugės metu netrūko dalyvių šypsenų ir garsaus juoko.

Grupės ,,Berželis” sveiko ir skanaus užkandžio gamyba
Vaikai gamino užkandžius su česnaku, ragavo ir sužinojo visokių įdomybių apie česnako naudą.

Lietuvos mažųjų žaidynės

Vasario 19 – 27 d. d. Vilniaus lopšelyje – darželyje  „Saulėtekis“ vyko sporto šventė.

Mūsų ugdytiniai dalyvavo didžiausiame šalyje ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtame sporto projekto – Lietuvos mažųjų žaidynės– I etape.

Specialios užduotys paruoštos RIUKKPA specialistų ir yra skirtos visapusiškam vaikų fizinių savybių lavinimui. Žaidynių dalyviai bėgioja, šuoliuoja, laipioja, mėto, treniruoja pusiausvyrą ir žaidžia žaidimus, lavinančius skirtingus judesius. Visas estafetes ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai patys išbandė mokomuosiuose seminaruose.

„Tikimės, kad pajutę, kiek džiaugsmo gali teikti sportas, vaikai ir ateityje rinksis aktyvų gyvenimo būdą. Svarbu, kad tėveliai ne tik skatintų vaikus judėti, bet ir patys kartu užsiimtų aktyvia veikla. Vis daugiau šeimų supranta, kad aktyviai kartu leidžiamas laisvalaikis padeda palaikyti ne tik gerą savijautą, bet ir stiprina emocinį ryšį“, – sakė LTOK prezidentė.

Lietuvos mažųjų žaidynes organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Rengiamas diskusija-pokalbis apie sveiką maitinimasį ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Pozityvios tėvystės mokymai pagal STEP 0-5 programą (kovo 5 d. – balandžio 30 d.)

Kovo 5 d. startuoja pozityvios tėvystės mokymais pagal STEP programą. Ši programa siūlo realistišką ir praktišką požiūrį į vaiko auginimą, suteikia galimybę tėvams atpažinti ir įvardinti vaiko netinkamo elgesio priežastis, padrąsinti jį, įvardyti jausmus,  spręsti problemas bei pasidalinti savo rūpesčiais.  Dagiau informacijos http://www.step.projektas.lt/

Grupės vadovė: Sertifikuota STEP grupių vadovė, Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ psichologė Irena Zdanovič.

Organizatoriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis“, Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija (PAKA)

Vieta ir laikas:  Mokymus sudarys 9-i susitikimai, kartą per savaitę, antradieniais, 18:00 val. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ salėje. Kiekvieno susitikimo trukmė – apie 90 min.

Kaina: Į mokymų kainą įeina dalyvio mokestis ir metodinės priemonės įsigijimo kaštai. Dalyvio mokestį finansuoja darželis, o metodinę priemonę „Tėvų knygą“ , kuri kainuoja 17,00 Eur,  mokymų dalyviams reikės įsigyti patiems.

Registracija: el. paštu stepgrupesirena@gmal.com iki 2019 m. kovo 4 d.

GRIPO KARANTINAS

Nuo 2019-02-11 d. iki 2019-02-15 d. skelbiamas gripo karantinas grupėse:

 • Smalsučiai ir Bitutės (grupės sujungtos, dirba grupė Smalsučiai);
 • Pasakaitė ir Ramunėlė (grupės sujungros, dirba grupė Pasakaitė);
 • Varpeliai ir Grūdelis (grupės sujungtus, dirba grupė Varpeliai);
 • Šypsena irJonvabaliai (grupės sujuntos, dirba grupė Jonvabaliai);

Vadovaudamasi 2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2070 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-1121 redakcija) patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu nelankantiems darželio grupių Smalsučiai, Bitutės, Pasakaitė, Ramunėlė, Varpeliai, Grūdelis, Šypsena ir Jonvabaliai vaikams nuo 2019-02-11 iki 2019-02-15 dienos mokestis už ugdymą ir maitinimą nebus skaičiuojamas.

2 proc. GPM

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendruomenės nariams – tėvams, pedagogams, darbuotojams bei visiems mums prijaučiantiems žmonėms už paramą, kurią gavome praėjusiais 2018 metais.

Kviečiame iki gegužės 2 d. skirti 2 proc. GPM Vilniaus lopšeliui-darželiui “Saulėtekis”.

Norintys paremti mūsų įstaigą, tai gali padaryti pervesdami 2 proc. GPM. Išsamiau apie 2 proc. GPM skyrimą paramai galite sužinoti mūsų internetinėje svetainėje arba įstaigoje. Taip pat visa informacija, duomenis ir formos yra www.vmi.lt, www.labdara-parama.lt svetainėse.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Apsisaugok nuo gripo!

2019 m. sausio 30 diena Vilniaus mieste skelbiama gripo epidemija,  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-29  įsakymas Nr. 30-216/19 ,,Dėl gripo epidemijos paskelbimo Vilniaus mieste“.

Atsižvelgdama į įstaigos ugdytinių lankomumą, darželis dirba įprasta tvarka, jokia grupė nėra uždaroma, todėl mokestis už ugdymą ir maitinimą bus skaičiuojamas įprasta tvarka, vadovaujantis 2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2070 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-1121 redakcija) patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu.

Primename, kad vaikai, kuriems pasireiškia gripo simptomai nebus priimami į darželį! Rekomenduojame laikytis prevencijos priemonių apsisaugant nuo gripo.

Linkime būti sveikiems!

Vilniau, su gimtadieniu!

Emocinio intelekto lavinimas

Lopšelio-darželio „Saulėtekis“ bendruomenė įsijungė į  socialinio emocinio intelekto ugdymo programą Dramblys. LT. Programoje dalyvaus visa bendruomenė (pedagogai, tėvai, vaikai ir visas aptarnaujantis personalas). Pedagogams jau pradėti mokymai, kurių tikslas – socialinio emocinio intelekto teorijos suvokimas ir mokymasis pritaikyti kasdieninėje veikloje. Pedagogai mokymų metu išmoks geriau pažinti save, gebės pritaikyti emocinio intelekto įvairias technikas, dirbant su vaikais. Mokymus veda logopedė, specialioji pedagogė, socialinio emocinio ugdymo konsultantė Danutė Urbšienė.

Grupė ,,Šypsena” – ,,Įdomus geometrinių figūrų pasaulis”

Vaikai iš įvairių daiktų ir medžiagų dėliojo  įvairias geometrines figūras ir jiems puikiai pavyko.

2019 m. sausio 10 d. grupės ,,Šypsena” vaikai eksperimentavo su popieriumi

Grupės ,,Grūdelis” kelionė po pirštukų šalį

Skip to content